قهوه ترک مهمت افندی دلیل اصلی جذب توریست در ترکیه است

سعی کردیم با تاریک شدن مورچه بر اساس کار جمله او سطرهایی از کلمات و شعر بسازیم. یعنی شعر و قهوه را در یک اقلیم با هم آوردیم. اگر بگویید تمام شده است.

مسئله واقعی از همین لحظه شروع می شود. این پیرمرد ما بود که قهوه ترک مهمت افندی را با شعر می آورد. اکنون، ما آرزوی کاری مانند آوردن شعرهای قهوه را با دوستداران قهوه داریم.

در این کسب و کار نیز نیازمند حمایت دوستداران قهوه هستیم. در کشور ما کتاب بدبخت متولد می شود. کتاب های شعر تاسف بارترند. آنها زیاد منتشر نمی شوند، مصرف کنندگان آنها بسیار محدود هستند.

اما این بدان معنا نیست که برای همیشه اینگونه خواهد بود. برای افرادی که عاشق قهوه هستند دوست داشتن شعر سخت نیست. نیازی به نجوم یا بینا نیست که بگوییم قهوه دوستی که لذتی را که از قهوه به دست می آورد با شعر درآمیزد لذتش بیشتر می شود.

همانطور که در مقدمه مقاله بیان کردیم، افسانه ها و امثال; قهوه را که زینت ترانه ها و ترانه های محلی است از دست نمی دادیم. به محض اینکه زبان و قلممان چرخید، چیزی درباره قهوه نوشتیم.

البته وقتی صحبت از قهوه به میان می آید، مسائل مربوط به انسان مانند دوستی، عشق، اشتیاق، عشق نیز مطرح می شود. کف قهوه، تفاله ها و وسایل طبخ قهوه را نیز بسته به مکان قرار داده ایم.

شانزدهم قهوه که با کشف دماغه امید خوب در قرن نوزدهم از آن آگاه شدیم، به درک تاریخ استعمار کمک کرد و به یکی از برجسته ترین عناصر تغییر جوامع تبدیل شد. روند ادبی که در آن طعم کلمه با قهوه تداعی می شود.

به مرور زمان به کتاب هایی درباره طعم و تهیه قهوه تبدیل شده و قهوه خانه ها به مکان تغییر ناپذیر زندگی اجتماعی و جریان فرهنگی تبدیل شده اند. مکان‌های تولید و تحویل قهوه در مرکز مبارزه برای سلطه و روابط بین‌دولتی بوده‌اند.